Toplotni udar ili sunčanica kod dece

Sunčanica je burna reakcija celog organizma na prekomerno izlaganje suncu. Do nje može brzo da dođe, naročito ako je dete aktivno na suncu, ali je češća takozvana kasna sunčanica, koja se dešava nekoliko sati posle boravka na vrućini - pred spavanje, ili ...

Rashlađivanje i hlad štite od toplotnog udara

Zbog vre­log „ta­la­sa” ko­ji je za­hva­tio Sr­bi­ju ovih da­na i tem­pe­ra­tu­ra ko­je će do­sti­za­ti 38 ste­pen Cel­zi­ju­so­ve ska­le, dok­to­ri upo­zo­ra­va­ju da je ve­o­ma va­žno da gra­đa­ni vo­de ra­ču­na o zdra­vlju ka­ko ne bi za­vr­ši­li u or­...