bilingvizam

Bilingvizam – dvojezičnost

Postoje različita mišljenja o tome šta je bilingvizam. Jedni smatraju da je bilingvizam sposobnost komuniciranja na dva jezika, a za druge on znači sposobnost pojedinca da komunicira na dva jezika, ali sa mogućnošću izuzetnih veština samo u jednom od ta...
razvoj govora kod dece

Kako se razvija govor

Govor i jezik se razvijaju kroz faze koje su međusobno povezane. Postoje četiri faze prejezičkog izražavanja ;