Razvoj govora dece do tri godine

Dete dolazi na svet sa svim svojim sposobnostima koje su individualne za svaku osobu i koje treba ravijati do maksimalnih mogućnosti.Oseća govor i onda kada ga ne razume.Od rođenja uči najviše od majke koja ja stalno prisutna i koja kroz razgovor i pesmu komunicira sa detetom.Na taj način stimuliše govorni razvoj koji ima svoje faze.

Prva tri meseca verbalna komunikacija je period refleksnih aktivnosti kao i odgovor na spoljne stimulanse, beba se osmehuje i guče. Zadovoljavajući potrebe deteta bogati i verbalnu komunikaciju. To naročito treba primrnjivati kod dece čije su majke imale rizične trudnoće.
Verbalna stimulacija od 3-6 meseci

U ovom periodu podstiče se razvoj fonacije i artikulacije. Beba pridržava igračku,okreće glavu prema izvoru zvuka, modulira glas tonovima kao da peva.
Verbalna stimulacija od 6-9 meseca
Beba je sposobna da sedi uz pridržavanje ili samostalno. Spremna je za aktivno učenje i koordinisanje čula, gleda ono što pipa, traži ono što čuje, započinje stimulaciju gestovne komunikacije . Majka ga u ovom periodu uči da imitira., da posmatra svoje lice u ogledalu, uvodi ga u svet zvuka. Ako je beba više izložena pravilnoj verbalnoj stimulaciji biće više odgovora na date stimuluse. Slogovno brbljanje je sve prisutnije.
Verbalna stimulacija od 9-12 meseca
Ako je dete dobro stimulisano ono postaje sposobno da izgovori i svoje prve reči, razumevanje je bogatije , ali u ovom periodu nastupa i teža faza u govoru jer dete treba da govori tako što izražava svoje misli. Detetove prve reči, slogove treba uzvraćati, sve se imenuje što dete okružuje i što ga zanima u okruženju. Učiti ga da usvoji i neke zabrane i da se uzdrži od radnje koja može da izazove opasnost, da izvršava jednostavne naloge („gde je lopta,kapa….”). Ponavljati ono što kaže jer tako nastavlja sa brbljanjem i priprema se za pravi govor.
Verbalna stimulacija od 12-18 meseca
U ovom periodu motorički je aktivno, prepoznaje izvore zvuka iz okoline , imitira ono što drugi kažu, tako da to liči na na prave reči. Podsticanje razumevanja govora se razvija tako što se uspostavlja veza između reči i predmeta koji okružuje dete. Ne treba pogađati detetove želje na osnovu mimike i gesta jer se na taj način ne stimuliše izgovaranje reči. Zahtevati da dete objasni rečima, a ako ne može onda da imenuje jer tako se bogati rečnik. Na ovom periodu treba stimulisati artikulaciju i fonaciju. Detetov govor ne ispravljti već ponoviti ponovo iskaz ali pravilno.
Verbalna stimulacija od 18 meseci-2 godine
Dete razume okolinu, postavlja pitanja , učestvuje u razgledanju slikovnica, pričanju priča i kratkih pesmica. Uči obične reči i rečenice (daj, dođi, uzmi ,evo, to je …). Verbalna stimulacija u ovom periodu treba da bude obimna, ali u određenim granicama. Detetu treba približiti svet njegovog iskustva kroz slike i predmete koje ono razume.
Verbalna stimulavija dece od 2 -3 godine
Dete sve više priča, razume i oseća. Potrebno je sa njim više razgovarati, stimulisati glasove koje delimično izgovara, a zatim one koje uopšte ne artikuliše. Razgovarajte sa vašim detetom, čitajte mu, izmišljajte doživljaje na interasantan način, razgledajte slikovnice sa razumljivim i jasnim slikama. Dete ne sme biti pasivan slušalac, treba povremeno pitati dete za mišljenje. Majka mora da pokaže interesovanje i da ume da sluša dete šta govori, jer mu se tako pruža prilika da samo govori.

Radmila Čvorović, dipl. logoped

Pin It


Komentari

Komentarišite ovaj članak

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.